Продължете към съдържанието

Декларация към наредба Н-38

Приложение № 5 към чл. 36, ал. 1, т. 1

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ………………………………………………………………………..,ЕГН ………………………….,
лична карта № …………………………………, изд. ……………………. г., МВР – гр. …………………………………,
постоянен адрес: гр. (с.) ………………………………………………………………, област. ………………………….,
ж.к./ул. …………………………………………………………………………………………….,тел. …………………………….

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ съм запознат със следните условия и ред за провеждане на практически изпит на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС:

 1. Съдържанието на изпита и продължителността на управлението по време на изпита за съответната категория.
 2. Не се допускат до изпит лица, непредставили необходимия документ за самоличност (лична карта, международен паспорт, свидетелство за управление, удостоверение за продължително или постоянно пребиваване на територията на Република България, лична карта на чужденеца за продължително или постоянно пребиваване на територията на Република България) или необходимото свидетелство за управление на МПС (лица с отнет контролен талон и акт за административно нарушение или наказателно постановление се допускат до изпит в срока на валидност на акта).
 3. При практическите изпити преди започване на управлението комисията проверява уменията на кандидатите за техническа проверка на превозното средство във връзка с безопасността на движението и подготовката на водача преди потегляне – председателят на изпитната комисия задава въпроси и поставя задачи на изпитваните.
 4. В зависимост от категорията, за която се провеждат практическите изпити, изпитът по управление се състои от една или от две части:
  – изпълнение на маневри на учебна площадка;
  – управление по път в населено място;
  – изпълнение на маневри на учебна площадка и управление по път в населено място, а за категории С1Е, СЕ, D1Е, DЕ и извън населено място.
 5. Когато практическият изпит се състои от две части, първо се провежда частта на учебна площадка.
 6. Когато практическият изпит се състои от две части, до управление по път в населено място се допускат само кандидати, получили положителна оценка от първата част на изпита (изпълнение на маневри на учебна площадка).
 7. За провеждане на практическия изпит по пътища в населено място, а за категории С1, С, D1, D, С1Е, СЕ, D1Е, DЕ и извън населено място, редът за явяване на изпитваните на практическите изпити се определя с жребий, който се организира от обучаващите.
 8. Началото и краят на изпита се указват от председателя на изпитната комисия.
 9. Указанията за промяна на посоката на движение се определят от техническото средство за определяне на маршрута или при необходимост от председателя на изпитната комисия, ако има разминаване между указанията от техническото средство и председателя на изпитната комисия, се изпълняват указанията на председателя на изпитната комисия.
 10. Председателят на изпитната комисия оценява поведението на изпитвания, като преценява способността на кандидата да управлява безопасно автомобила. Възможните видове грешки са основни, второстепенни и опасни:
  а) за основни грешки се считат неправилни действия, породени от липсата на знания и умения, заложени в изискванията към водачите на МПС от съответната категория – начисляват се по 3 наказателни точки;
  б) за второстепенни грешки се считат правилни, но неточни действия, породени от недостатъчния практически опит на изпитвания – начислява се по 1 наказателна точка;
  в) за опасна грешка се поставят 10 наказателни точки в следните случаи:
  – когато изпитваният не изпълни забраняващ сигнал на светофар или указания на регулировчик;
  – когато изпитваният навлезе срещу движението на пътен възел или път с еднопосочно движение;
  – когато изпитваният не спре при наличието на пътен знак Б2;
  – при намеса на комисията в управлението на моторното превозно средство за предотвратяване на действия на изпитвания, които са опасни за другите участници в движението (разпореждане за конкретно действие или насочване на вниманието);
  – когато изпитваният създаде предпоставка за допускане на ПТП;
  – когато изпитваният превиши максимално допустимата скорост за движение с повече от 10 km/h.
 11. Изпитът е успешно положен, като на изпитвания са поставени не повече от 9 наказателни точки, като не повече от 6 са от основни грешки.
 12. Изпитът се провежда под постоянно видеонаблюдение.

Гр. ………………….
Дата: ………………

ДЕКЛАРАТОР: …………………………
(подпис)